Quảng Ngãi: 16.232 cây sưa đỏ ‘chui’ vào dự án không đúng quy định

Phê duyệt số lượng sưa đỏ của dự án tăng lên 16.232 cây, nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi không báo cáo người quyết định đầu tư (UBND tỉnh) là không đúng quy định.

Ảnh minh họa

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một số bất thường tại Dự án Hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn – hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp quý hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi thực hiện.

Theo đó, việc nghiệm thu, thanh toán chi phí tại Dự án này (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi thực hiện) không đúng khối lượng thực tế thi công tăng số tiền 63.060.000 đồng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã nghiệm thu, thanh toán cho các xã về hỗ trợ chi phí nhân công chăm sóc cây sau khi trồng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại 3 xã của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, số lượng cây lim xanh và sưa đỏ trong Dự án Hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn – hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp quý hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có tỷ lệ chết cao và số tiền hỗ trợ nhân công chăm sóc, UBND cấp xã chưa chi cho các tổ chức, cá nhân còn tồn tại tài khoản tiền gửi của UBND cấp xã là 210.813.000 đồng cần phải được xử lý thu hồi nộp lại ngân sách tỉnh.

Về hỗ trợ trồng cây phân tán là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 với tổng cộng 70.000 cây (gồm: 47.516 cây lim xanh và 22.484 cây sưa đỏ), với đơn giá 40.000 đồng/cây (trong đó, cây lim xanh có đơn giá cây giống 8.390 đồng, vận chuyển 262 đồng, nhân công trồng, chăm sóc tưới nước 31.348 đồng; cây sưa đỏ có đơn giá cây giống 18.330 đồng, vận chuyển 262 đồng, nhân công trồng, chăm sóc tưới nước 21.408 đồng).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này phê duyệt danh sách tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia và khối lượng thực hiện năm 2019 và năm 2020 tại 2 Quyết định (ngày 4/10/2019 và ngày 16/10/2020) không đúng cơ cấu cây giống so với Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh.

Việc làm này dẫn đến số lượng cây lim xanh giảm 16.538 cây, số lượng sưa đỏ tăng lên 16.232 cây, nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi không báo cáo người quyết định đầu tư (UBND tỉnh) là không đúng quy định.

Trong quá trình lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, Chi cục Kiểm lâm tỉnh không thực hiện đúng thực tế về số lượng cây giống sưa đỏ theo đơn giá quy định tại Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 là 18.330 đồng mà tự ý điều chỉnh chi phí nhân công, chăm sóc, tưới nước (tăng lên 9.940 đồng/cây) tăng với tổng số tiền là 162.618.000 đồng so với Quyết định số 534/QĐ-SNNPTNT ngày 16/10/2020.

Số tiền này dùng để trả cho đơn vị cung cấp cây phần giá trị mua cây giống tăng lên do thay đổi cơ cấu cây giống từ cây lim xanh sang cây sưa đỏ.

Dù vậy, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc này không gây thiệt hại cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án, vì các chủ thể nêu trên đã được nhận giống cây sưa đỏ tăng lên, đồng nghĩa với việc chi phí hỗ trợ công chăm sóc giảm xuống và cũng không vượt đơn giá theo quy định (vì trong đơn giá hỗ trợ của cây lim xanh và cây sưa đỏ cùng một đơn giá).

Nhiệt Băng

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/quang-ngai-16232-cay-sua-do-chui-vao-du-an-khong-dung-quy-dinh-d181428.html

XEM THÊM