Quảng Ngãi truy trách nhiệm cán bộ chậm giải quyết hồ sơ đất đai

Ngày 23/11, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm tra việc giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu xử lý tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tỉnh này yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã rà soát, thống kê, báo cáo cụ thể từng trường hợp giải quyết hồ sơ chậm trễ trong giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp nguyên nhân chậm trễ do lỗi chủ quan, phải tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu chậm trễ, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm và tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định. Tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 30/12/2022.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/quang-ngai-truy-trach-nhiem-can-bo-cham-giai-quyet-ho-so-dat-dai-d573674.html

 

XEM THÊM