‘Tham mưu’ 45 giấy phép trái quy định, Sở TN&MT Quảng Ngãi bị đề nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân

Đây là nội dung được Kiểm toán Nhà nước nêu rõ tại báo cáo Kiểm toán 2022 được đơn vị này phát hành mới đây.

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công bố Báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2022. Tại Phục lục 09 – Kiến nghị của KTNN về xử lý kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm được phát hiện từ kết quả kiểm toán năm 2022 nêu rõ.

Tại chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, KTNN đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc:

Phê duyệt chủ trương lập hồ sơ để cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông không qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản không đúng quy định tại Điều 78 Luật Khoáng sản;

Trong việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản nhưng không cấp Giấy phép thăm dò không đúng quy định của Điều 36 Luật Khoáng sản và Điều 25, Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP;

Ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 dẫn đến việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản không đúng thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Khoáng sản;

Ban hành Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 dẫn đến không tổ chức khoanh định và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với cát, sỏi lòng sông trái quy định tại Điều 78 Luật Khoáng sản“.

Trụ sở Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh Lê Danh – Nguồn ảnh báo Xây dựng.

Không chỉ vậy, KTNN cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân:

“Tham mưu cho UBND tỉnh khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản chưa đảm bảo quy định Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, dẫn đến đã cấp 45 Giấy phép khai thác trái quy định khoản 1 Điều 78 Luật Khoáng sản;

Xác định thiếu trữ lượng, chưa nhân hệ số quy đổi và cho phép khấu trừ vào tiền cấp quyền phải nộp trái quy định, làm thất thu NSNN về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, số tiền 25.641 triệu đồng;

Không tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản đưa vào thiết kế khai thác đối với đất tầng phủ dùng làm vật liệu san lấp trái quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ; dẫn đến không xác định trữ lượng tính tiền cấp quyền và tiền cấp quyền phải nộp, làm giảm thu ngân sách Nhà nước (NSNN);

Không tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khai thác cát, sỏi lòng sông, làm giảm thu NSNN;

Không tham mưu cấp 66 Giấy phép thăm dò khoáng sản theo qui định tại Điều 36 Luật Khoáng sản và Điều 25, Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP;

Chưa tổ chức thẩm định Đề án đóng cửa mỏ theo đúng thời gian theo quy định Điều 45 Nghị định 158/2016/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT và Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; chưa tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã chấm dứt hiệu lực nhưng không lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, không nộp hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP và Điều 49 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 dẫn đến tình trạng 71 mỏ chưa thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản kéo dài qua nhiều năm.

Trong đó tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hân Nga, Giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực, đơn vị chưa lập Đề án đóng cửa mỏ nhưng vẫn được UBND tỉnh cấp mới Giấy phép khai thác khoáng sản, cho phép đơn vị được tiếp tục khai thác khoáng sản tại mỏ cũ (trùng vị trí, diện tích);

Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá các khu vực khoáng sản không có trong Quy hoạch được phê duyệt; các khu vực khoáng sản đã được cấp Giấy phép thăm dò và cấp Giấy phép khai thác (khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản) không đúng quy định của Luật Khoáng sản; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP và Điều 14 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP; Tổ chức đấu giá, tham mưu phê duyệt kết quả trúng đấu giá các khu vực khoáng sản khi chưa phê duyệt kế hoạch đấu giá, trái quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 22/2012/NĐ- CP của Chính phủ;

Tham mưu, quyết định xử phạt không đúng, không đầy đủ hành vi vi phạm qua công tác thanh kiểm tra theo quy định của Pháp luật.

Tham mưu UBND tỉnh cấp phép và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đá bazan làm phụ gia xi măng không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh”.

Cùng với đó, KTNN cũng đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãixử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân:

“Không phát hiện hết các sai phạm khi thực hiện thanh kiểm tra mà KTNN xác định số thuế phải nộp NSNN tăng thêm 497 triệu đồng (Công ty TNHH Lý Tuấn 480 triệu đồng; Công ty Xây dựng và Thương mại Lê Nguyên 17 triệu đồng).

Không kịp thời chuyển thông tin, phối hợp với các đơn vị có liên quan để kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xem xét thu hồi giấy phép khai thác theo quy định tại khoản 6 Điều 36 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ “về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản” và khoản 1 Điều 58 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 của Quốc hội đối với 13 trường hợp với tổng số tiền nợ tiền cấp quyền 5.249 triệu đồng”.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.

Quang Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/tham-muu-45-giay-phep-trai-quy-dinh-so-tnmt-quang-ngai-bi-de-nghi-xu-ly-trach-nhiem-tap-the-ca-nhan-d196420.html

 

XEM THÊM